Konkurs fotograficzny „Nasze Wnętrza”: edycja I

Ogłaszamy konkurs na najładniejsze zdjęcia wnętrz z naszymi produktami.

Konkurs kierowany jest do klientów sklepów: Kolory Maroka, Kolory Meksyku, Florisa, Armatura Retro i Cerames.

Organizatorem konkursu jest sklep internetowy www.cerames.pl (własność: Ewiza, Jan Toczyski).

Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na blogu: www.cerames.pl/blog/ . Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres: o.malkowska@cerames.pl

Termin nadsyłania zdjęć zostaje ustalony na okres od 16 marca 2018 roku
do 10 kwietnia 2018 roku. Wyniki zostaną ogłoszone

na blogu www.cerames.p/blog/. Dodatkowo laureaci konkursu zostaną poinformowani o jego wynikach drogą mailową.

Zadaniem uczestników konkursu będzie przesłanie zdjęć o tematyce wnętrza – aranżacji, w których został wykorzystany przynajmniej jeden produkt zakupiony w jednym ze sklepów należących firmy Ewiza, Jan Toczyski:

Cerames: www.cerames.pl

Kolory Maroka: www.kolorymaroka.pl

Kolory Meksyku: www.kolorymeksyku.pl

Florisa: www.florisa.pl

Armatura Retro: www.armaturaretro.pl `

W konkursie może wziąć udział każdy, kto dokonał zakupów w jednym z wyżej wymienionych sklepów i chciałby podzielić się zdjęciem wnętrza swojego domu lub mieszkania. W konkursie mogą wziąć udział również osoby, które przesłały zdjęcia swoich wnętrz przed rozpoczęciem konkursu, w których wykorzystane zostały nasze produkty.

Uczestnik wysyłający zdjęcia gwarantuje, że posiada autorskie prawa osobiste do zdjęć i jest upoważniony do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do zdjęć oraz zdjęcia te nie są obciążone wadami prawnymi uniemożliwiającymi ich wykorzystywanie przez Organizatora w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.

Przystępując do Konkursu uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora przesłanych zdjęć w celach promocyjnych.

Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię) w zakresie niezbędnym do zaprezentowania Laureatów Konkursu.

Dane techniczne zdjęcia:

Zdjęcia mogą być wykonane w dowolnej technice (dopuszczalna jest ingerencja programów graficznych), jednak przesyłać zdjęcia można tylko
w formie plików cyfrowych zgodnej z parametrami opisanymi w regulaminie.
W przypadku zdjęć analogowych uczestnik konkursu powinien we własnym

zakresie skanować prace do plików cyfrowych i przetworzyć je zgodnie
z wymaganiami konkursu.

Uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 zdjęć - w przypadku wysłania na kilku zdjęć tego samego produktu, organizator konkursu wybierze najlepsze zdjęcie, które opublikuje na profilu firmy Cerames na Facebooku w galerii konkursowej.

Zgłoszone do konkursu zdjęcia muszą być w formacie plików JPEG lub PNG (rozmiar min. 1400x800 pikseli).

Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości lub wielkości pliku.

Nadesłane zdjęcia zostaną będą oceniane przez Jury, w skład którego będą wchodzić trzej pracownicy firmy Ewiza, Jan Toczyski. Rozstrzygnięcie konkursu wraz z ogłoszeniem wyników nastąpi 25 kwietnia 2018 roku.

Głosowanie wyłoni dwóch laureatów, którzy zostaną nagrodzeni nagrodami głównymi.
Nagrodami głównymi są donice meksykańskie:
Doniczka meksykańska wielka, Doniczka meksykańska duża.
Koszty dostawy nagrody, na terenie Polski, pokrywa organizator konkursu.

Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o wynikach konkursu drogą mailową.

Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców do 4 dni roboczych od podania adresu dostawy.

W przypadku nie dostarczenia danych do wysyłki nagrody lub braku kontaktu zlaureatem do 14 dni od wysłania przez Organizatora informacji o wygranej, prawo do nagrody konkursowej wygasa.

Nadesłane zdjęcia zostaną udostępnione na profilu firmowym sklepu Cerames na Facebooku: www.facebook.com/ceramespl/ . Zdjęcie z największą ilością reakcji pod postem zostanie dodatkowo nagrodzony: Donicą meksykańską średnią.

Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęcia z galerii konkursowej na oficjalnym profilu na portalu Facebooku firmy Cerames, pod którym ilość i pochodzenie reakcji/polubień wzbudzą podejrzenia.

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal Facebook, ani z nim związany.

Portal Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.

Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu.

Osoba, której praca będzie cieszyła się największa popularnością zostanie nagrodzoną Doniczką meksykańską dużą.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do usunięcia pracy konkursowej, która wzbudzi podejrzenia dotyczące pochodzenia reakcji pod zdjęciem konkursowym.

Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania
w Konkursie prac konkursowych:: 1. niezgodnych z regulaminem serwisu Facebook, 2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu, 3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa; 4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich; 5. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż Cerames, Kolory Maroka, Kolory Meksyku, Florisa, Armatura Retro.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowej nagrody.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa
na wykorzystanie zdjęć.

W przypadku zastrzeżeń uczestników co do prawidłowości przebiegu Konkursu oraz wyboru nagrodzonych i jego zgodności z regulaminem, mogą oni zgłosić reklamację na piśmie do 14 dni roboczych od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja winna być przesłana listem poleconym na adres Ewiza, Jan Toczyski, 03-928 Warszawa, ul. Jana Styki 12/3 z dopiskiem Konkurs fotograficzny i zawierać rzeczowe uzasadnienie.

Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia ich zgłoszenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru zdjęć. Prawidłowe zgłoszenie chęci udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu.

Data dodania: 16 marca 2018
Autor wpisu: Cerames
© 2021 CERAMES | ALL RIGHTS RESERVED 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram